Grupowa terapia jąkania

1. Założenia działań terapeutycznych

Celem ogólnym grupowej terapii logopedycznej dla dzieci jąkających się jest z jednej strony profilaktyka logopedyczna dzieci w przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, zagrożonych rozwojową niepłynnością mowy,  a z drugiej wspomaganie rozwoju płynności mowy u dzieci, które przejawiają nieprawidłowości w tym zakresie.

Grupa jest naturalnym miejscem treningu prawidłowego mówienia, w efekcie dynamiki grupowej powstaje naturalna motywacja do mówienia w określony terapeutycznie sposób. Na terenie grupy, wobec jej uczestników istnieje możliwość eliminowania lęku przed mówieniem, który jest czynnikiem mającym ogromny wpływ na płynność. W treningu społecznym możliwe jest wyrabianie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i związanymi z nimi negatywnymi emocjami oraz przezwyciężanie bariery nieśmiałości w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

2. Metody pracy z dzieckiem w ramach terapii grupowej

W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki pracy z dzieckiem, między innymi:

Ø  techniki relaksacyjne,

Ø  ćwiczenia oddechowe, emisyjne,

Ø  muzykoterapia, śpiew, recytacja,

Ø  elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,

Ø  elementy terapii psychomotorycznej,

Ø  elementy metod aktywizujących (pantomima, drama, pedagogika zabawy),

Ø  techniki mówienia terapeutycznego.

3. Uczestnicy zajęć grupowych

Grupę terapeutyczną tworzą dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Drugą grupę wiekową tworzą gimnazjaliści i młodzież szkół średnich. Nabór uczestników do grup nastąpił w efekcie diagnozy logopedycznej na terenie Poradni.

4. Realizacja grupowej terapii ma miejsce w środy od godz. 14.30 – 16.00 (I grupa) i od 16.30 – 18.00 (II grupa) w MPPP na ul. Niedziałkowskiego 9.

5. Osoby prowadzące: logopedzi Miejskiej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Opolu: Izabela Muszyńska i Bożena Tomanek

Pliki do pobrania