ZESPÓŁ I - pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych

ROZPOZNAWANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

mgr Aneta Chmielowska - pedagog
mgr Zofia Koziar - pedagog
mgr Elżbieta Kościelak - pedagog
mgr Józefa Kościńska - pedagog
mgr Krystyna Machulak - psycholog
mgr Katarzyna Maślak - pedagog
mgr Marta Nakonieczna - psycholog
mgr Barbara Partykowska - psycholog
mgr Małgorzata Porczyńska - psycholog 
mgr Elżbieta Rodzeń - pedagog
mgr Izabela Sikorska - psycholog
mgr Maria Skrzypulec - pedagog
mgr Iwona Solecka-Detyna - psycholog
mgr Magdalena Tęcza - psycholog
mgr Joanna Wasilenko - psycholog
mgr Marcin Winiarz - psycholog

 

Pracujemy na rzecz dzieci z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi okresu przedszkolnego i szkolnego - szkoła podstawowa, gimnazjum. Pomocą objęte są dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce szkolnej, z ryzyka dysleksji, z dysleksją, z zaburzeniami sfery sensomotorycznej, z problemami emocjonalno-osobowościowymi okresu dziecięcego.

AKTUALNA OFERTA

I. Profilaktyka i wczesna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna:
1. Diagnoza dojrzałości szkolnej oraz przyśpieszenia bądź odroczenia obowiązku szkolnego.
2. Określanie potrzeb edukacyjnych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
3. Badania przesiewowe uczniów kl. 0 i klas szkolnych pod kątem dysleksji rozwojowej.

II. Wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III.
1. Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
2. Grupowa terapia psychomotoryczna dla dzieci przedszkolnych.
3. Zajęcia bajkoterapii „Iskiereczki pogodnej bajeczki” – grupowa terapia dla dzieci przedszkolnych w wybranych przedszkolach.
4. Program integracyjno-adaptacyjny dla dzieci przedszkolnych „Najtrudniejszy pierwszy krok”.
5. Zajęcia warsztatowe integracyjno-rozwijające dla uczniów klas I-III według programów autorskich: „Między nami pierwszakami” i „Jestem uczniem swojej klasy”.

III. Wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych.
1. Określanie możliwości rozwojowych i kierunków stymulacji dla dzieci szczególnie zdolnych.
2. Konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych.
3. Opiniowanie w sprawie podwójnej promocji.
4. Praca terapeutyczna z dziećmi szczególnie zdolnymi.

IV. Pomoc dzieciom z problemami dysleksji rozwojowej oraz ich rodzicom.
1. Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi problemami w nauce.    

2. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
3. Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce z elementami kinezjologii edukacyjnej (metoda Paula Denisona).
4. Indywidualna terapia uczniów z diagnozą dysleksji rozwojowej oraz uogólnionymi trudnościami w nauce – prowadzona z zastosowaniem metody biofeedback.

V. Pomoc rodzicom dzieci z dysleksją rozwojową, trudnościami w nauce szkolnej, szczególnie zdolnych oraz z problemami emocjonalno-osobowościowymi.
1. Terapia rodzin oraz indywidualna dla rodziców.
2. Opracowywanie dla rodziców programów terapeutycznych oraz zestawów ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.
3. Pogadanki i konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych na terenie przedszkoli „Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej”.
4. Program „Psycholog pierwszego kontaktu”.
5. Konsultacje dla rodziców uczniów z dysleksją, dysortografią oraz uogólnionymi trudnościami w nauce szkolnej.
6. Warsztaty dla rodziców w ramach programu „Szkoła umiejętności wychowawczych”.
7. Indywidualne konsultacje dla rodziców uczniów wybitnie zdolnych oraz opracowywanie strategii przyśpieszonego rozwoju.
8. Grupa wsparcia dla rodziców uczniów z dysleksją rozwojową.
9. Pogadanki dla rodziców uczniów kl. I-III „Jak pomagać w nauce dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu”.

VI. Pomoc nauczycielom dzieci ze specyficznymi i uogólnionymi trudnościami w nauce, szczególnie uzdolnionych oraz z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi.
1. Wspieranie metodyczne pedagogów szkolnych i nauczycieli we wstępnej diagnozie trudności szkolnych.
2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców szkolnych.
3. Pomoc nauczycielom-terapeutom w konstruowaniu programów terapeutycznych dla uczniów z dysleksją oraz uogólnionymi trudnościami w nauce. "Klub Terapeuty" dla nauczycieli-terapeutów przedszkoli.
4. Pomoc nauczycielom w konstruowaniu programów dla uczniów wybitnie zdolnych.

 

Pliki do pobrania