ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

Zespół orzekający MPPP w Opolu wydaje:
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
4. Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespół wydaje orzeczenia i opinie w sprawie wczesnego wspomagania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie miasta Opola, w przypadku małych dzieci nie uczęszczających do przedszkola – mieszkających w Opolu.


Zgodnie z decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty zespół orzekający MPPP wydaje orzeczenia również dla dzieci z wadą wzroku, słuchu i autyzmem z całego województwa opolskiego.


W skład zespołu orzekającego wchodzą:
1. Przewodniczący zespołu:
mgr Hanna Kanik – dyrektor MPPP lub mgr Beata Kasprzyk – wicedyrektor MPPP.
2. Lekarz:
lek. med. Halina Kołaczyńska -Palka.
3. Stali członkowie zespołu orzekającego – pracownicy z zespołu wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
4. Inni pracownicy MPPP – osoby prowadzące sprawę danego dziecka, a tym odpowiedzialne za przedstawienie zespołowi orzekającemu wniosku rodziców, załączonej do wniosku dokumentacji i całości materiału diagnostycznego dotyczącego danego dziecka.


W posiedzeniach zespołu orzekającego ma prawo uczestniczyć rodzic/prawny opiekun dziecka.


Posiedzenia zespołu orzekającego MPPP w Opolu odbywają się w każdy wtorek (początek o godz. 15.00).


Wzory dokumentów do pobrania na stronie głównej w katalogu „Pliki do pobrania”:
- wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego,
- wniosek o wydanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- zaświadczenie lekarskie na potrzeby orzekania o nauczaniu indywidualnym.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania